Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen geplaatst door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna de ‘Koper’ genoemd, via de website http://www.poetslappen.be, hierna ‘Website’ genoemd, beheerd door NV Tacotex, gevestigd te 8710 Ooigem, Oostrozebeeksestraat 155A, BE0418.957.252 , hierna de ‘Verkoper’ genoemd.

1.2. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de betrekkingen tussen de Verkoper en de Koper onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de ‘Koper’, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de Koper onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper is ingestemd.

1.3. Hoewel deze Algemene Voorwaarden en de Website, net als zijn inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend opgemaakt voor in België woonachtige Kopers. Een koop kan pas gesloten worden op voorwaarde dat het leveringsadres in België gelegen is.

1.4. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. De Verkoper is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

1.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. De Koper en de Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij onverkort als bewijs of minstens als begin van bewijs.

1.6. Informatie, afbeeldingen en omschrijvingen op de website of op nieuwsbrieven of andere verstrekte aanbiedingen, alsook mededelingen en opgaven zowel telefonisch als elektronisch met betrekking tot de aanbiedingen en de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan doch kunnen in hoofde van de Koper geen rechten scheppen indien de informatie onder al haar bovenvermelde vormen afwijkt van het besteld product.

1.7. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, aanvraag gerechtelijke reorganisatie alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper.

2. Prijzen en Aanbod

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief BTW en eventuele taksen en exclusief verzendkosten. De Koper is de prijs verschuldigd die de Verkoper in haar bevestiging conform artikel 1.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Verzendkosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld.

2.2. Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de Website, zijn het aanbod en de prijzen geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijzen te wijzigen en houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de Website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt deze voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding van de bestelling. De Verkoper garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestellingen niet zullen aangerekend worden.

2.3. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of voor een duidelijk aangegeven periode.

2.4 De verkoper is niet verantwoordelijk voor het beoordelen of de kwaliteit van het verkochte product volstaat in elke sector. Hij gaat er zelfs vanuit dat de poetslappen beter niet kunnen aangekocht worden indien aanraking met voedingsmiddelen mogelijk is. De beslissing en verantwoordelijkheid hieromtrent ligt volledig bij de koper.

2.5 De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de webshop bezocht wordt. De opgave van prijs slaat enkel op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn enkel decoratief bedoeld.

3. Betaling, wanbetaling en protest

3.1. Alle betalingsmogelijkheden worden kenbaar gemaakt via de Website. De Verkoper kan de betalingsmogelijkheden voor bestellingen via de Website in de toekomst uitbreiden of beperken.

3.2. In geval van annulatie van de bestelling of een gedeelte ervan behoudt de Verkoper zich het recht voor om bij gehele of gedeeltelijke verwerking van de bestelling een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van de Verkoper om te opteren voor de uitvoering in natura.

3.3. Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn alle facturen, voor zover deze nog niet zouden zijn voldaan via vermelde betalingsmogelijkheden, betaalbaar op hun datum op de zetel van de Verkoper, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook.

3.4. Klachten en protest tegen de factuur dienen schriftelijk en per aangetekende brief aan de Verkoper gespecifieerd te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waaraan de Koper geacht wordt de factuur in al haar onderdelen te hebben aanvaard.

3.5. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 80 euro en een maximum van 2.500 EUR, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behoudt de Verkoper zich het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten alsook om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven Koper.

4. Levering en leveringstijd

4.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgehandeld. De leveringstermijnen worden evenwel enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden niet. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding of annulatie van de overeenkomst zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper.

4.2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Conform Wet Kopen op Afstand vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen en indien dit toch onverhoopt het geval is de klant de koop kan ontbinden en zijn geld gerestitueerd kan krijgen. De leveringskosten kunnen geraadpleegd worden op de webshop van Tacotex nv op deze pagina : www. Poetslappen.be

4.3. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. De levering kan enkel bezorgd worden op een adres (geen postbus).

4.4. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft de Verkoper het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

4.5. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen tenzij bij geldige toepassing van het verzakingsrecht zoals in volgende afdeling bepaald. Bij gebreke daarvan is de Verkoper gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie. 5. Recht van verzaking en ruiling De Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming ( hierna aangeduid als “W.M.P.C” ) van 21 december 2013 binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. In geval de Koper zijn verzakingsrecht uitoefent, is hij verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij de Verkoper. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd. In het geval het geretourneerde artikel zich niet in de staat bevindt waarin de Koper deze heeft ontvangen, kan de Verkoper hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het artikel. Indien de Koper van het verzakingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan zal de Koper direct worden terugbetaald. De Verkoper is evenwel niet aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van een product gaat pas op de Koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, met inbegrip van kosten en aanhorigheden. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. De Verkoper wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden. De Koper verklaart schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld van het eigendomsvoorbehoud door het aangaan van de bestelling.

7. Overmacht

In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8. Persoonsgegevens

8.1. De persoonsgegevens die de Koper via de webshop of via e-mail verstuurt, worden door de verkoper verwerkt en mogelijks in een database bijgehouden. Voor raadpleging, verbetering of schrapping van deze gegevens kan u steeds terecht bij Christophe Tack of Marie-Claude Tack op info@tacotex.be . De Verkoper zal de gegevens enkel gebruiken voor levering, facturatie en contactname indien nodig.

8.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel het Vredegerecht te Waregem of te Harelbeke dan wel de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, bevoegd. Enkel de Verkoper heeft forumkeuze.

9. Diverse bepalingen

9.1. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan de Verkoper naar het e-mail adres: info@tacotex.be.

9.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden

9.3. Het nalaten op gelijk welk moment door Tacotex nv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.